ประวัติความเป็นมา


บจก.ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป ได้เปิดดำเนินกิจการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547 ด้วยการขยายกิจการและเปลี่ยนชื่อจาก ไทย เพิ่มพูลฮาร์ดแวร์ซึ่งเป็นเพียงร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างทั่วไปมาเป็น ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร ทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นโดยบุคคลสำคัญสองท่านคือ คุณพงษ์ชัย และ คุณจวงจิรา สุริยวนากุล ซึ่งท่านทั้งสองได้ก่อตั้งกิจการต่างๆมากมาย อาทิ โรงสีข้าวไทยเพิ่มพูล, สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ร้อยเอ็ดพงษ์เพชรบริการ ,ไทยเพิ่มพูลฮาร์ดแวร์ และไทยเพิ่มพูลเฟอร์นิเจอร์ ทั้งหมดล้วนเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องกัน มาถึงวันนี้ถือเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านทั้งสองได้ดำเนินกิจการมาด้วยความซื่อ สัตย์สุจริต และจริงใจ ทำให้ ทุกกิจการล้วนประสบความสำเร็จอย่างสูง และรวมถึงไทยเพิ่มพูลโฮมช็อปซึ่งบริหารงานโดย คุณจักรพงษ์ สุริยวนากุล ที่ได้สืบสานเจตนารมณ์ที่จะพัฒนากิจการให้ดำเนินไปอย่างเจริญก้าวหน้าและมี ประสิทธิภาพมั่นคง ซื่อตรงและซื่อสัตย์สืบไป